Nowe świadczenie - dodatek osłonowy

  • 13.01.2022, 12:10
  • redakcja
Nowe świadczenie - dodatek osłonowy

Podziel się:

4 stycznia 2022 weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym, wprowadzająca nowe świadczenie, którego celem jest częściowa rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje można już składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
gospodarstwo 2 - 3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
gospodarstwo 4 - 5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek?
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim?
Wnioski będzie można składać:
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :
a) wrzucając wniosek – druki wniosków będą dostępne niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia zawierającego wzór druku wniosku – do skrzynki podawczej ustawionej przed wejściem B Ośrodka przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim.
Ważne: przed wrzuceniem wniosku do specjalnej skrzynki podawczej włóż go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.
b) osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim, wejście B.
Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w biurach Ośrodka wejście A i B oraz na stronie internetowej Ośrodka.
Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

WAŻNE: W pozostałych gminach dane wnioski należy składać w odpowiednich miejscowo ośrodkach pomocy.
NALEŻY PAMIĘTAĆ! Wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Wypłacanie świadczeń
Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. po otrzymaniu dotacji rządowej. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

_redakcja

Komentarze (0)


Pozostałe