Czwartek, 18.04.2019

Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość w miejscowościCzarniż

Opis oferty:

Syndyk ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Marcina Bielińskiego osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Przetarg organizowany jest na sprzedaż:

prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Czarniż, gmina Brusy, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 417 o powierzchni 3.200 m2, dla której Sąd Rejonowy w w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1C/00038130/9,

oszacowanego na kwotę 4 122,00 zł netto ( słownie:cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote 00/100), za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż wartość oszacowania.

Oferty (+wpłata wadium ) należy składać do dnia 14 maja 2019 roku osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk albo za pośrednictwem poczty z podaniem sygn. akt VI GUp 189/16 of.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty.
Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Jacek Werengowski ( sygn. akt VI GUp 189/16 of ) z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 17 maja 2019 roku, o godzinie 11:30, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.

Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres @ lub telefonicznie pod nr tel. 601-457-294 lub 501-790-059 .

4 122,00

Gdańsk ul. Budowlanych 7